Leveringsbetingelser

Artikel 1 - Anvendelse

 1. Telecom Supplier BV, der er etableret i Nijmegen, optræder under navnet "TelecomSupplier" og vil blive henvist til som "TelecomSupplier" og de (juridiske) personer, som et tilbud er adresseret til og / eller med hvem en aftale nås, vil blive omtalt som "køberen".
 2. Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud og aftaler med TelecomSupplier. Undtagelser fra disse vilkår og betingelser gælder kun ved skriftlig tilladelse fra TelecomSupplier. Kundevilkårene gælder ikke for tilbud og aftaler med TelecomSupplier.
 3. Uendeligheden eller afskaffelsen af en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser påvirker ikke anvendelsen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser. TelecomSupplier og køberen vil acceptere at erstatte ugyldige eller ødelagte bestemmelser i disse vilkår og betingelser med bestemmelser om, at det i videst muligt omfang er i overensstemmelse med formålet med og omfanget af ugyldige bestemmelser.
 4. Udtrykket "skrevet" skal også forstås som elektroniske varianter, herunder - ikke udelukkende - e-mail og faxmeddelelser. For så vidt der er en meningsforskel om, hvorvidt en elektronisk besked er modtaget, er administrationen eller TelecomSupplier logfilerne afgørende. I tilfælde af en tvist vil TelecomSupplier gøre disse administration eller logfiler tilgængelige for køberen. 

Artikel 2 - Tilbud og aftale

 1. Et tilbud fra TelecomSupplier er lavet uden forpligelse og kan annulleres, tilbagekaldes eller ændres af TelecomSupplier frem til den tredje dag efter TelecomSupplers meddelelse om accept af dette tilbud.
 2. Et tilbud fra TelecomSupplier gælder i 30 dage efter udstedelsesdatoen, medmindre tilbuddet har en anden gyldighedsperiode, eller gyldighedsperioden for udløbet af TelecomSupplier er udvidet skriftligt.
 3. Hvis et tilbud er foretaget af TelecomSupplier, etableres en aftale mellem TelecomSupplier og køber først ved købers ubetingede accept af TelecomSupplier's tilbud og / eller af køber, der afgiver en ordre hos TelecomSupplier. I tilfælde af købers ordre, der afviger fra TelecomSuppliers tilbud, vil tilbuddet være endeligt.
 4. Hvis der ikke er opnået tilbud fra TelecomSupplier, opnås en aftale først ved skriftlig accept af køberens ordre fra TelecomSupplier. Hvis den skriftlige accept afviger fra tilbuddet, er den skriftlige accept endelig.
 5. Ændringer i og / eller tilføjelser til aftalen er kun gyldige, efter at sådanne ændringer og / eller tilføjelser er aftalt af TelecomSupplier og køber skriftligt.
 6. TelecomSupplier er autoriseret til at gennemføre aftalen via tredjepart.
 7. Køber er kun autoriseret til at annullere aftalen, hvis udtrykkeligt aftalt i aftalen. Hvis køberen annullerer aftalen - lovligt - er køberen forpligtet til at refundere TelecomSupplier omkostningerne i forbindelse med administrationen af tilbuddet, aftalens gennemførelse og tab af omkostninger som følge af annulleringen. De omkostninger, der afholdes af TelecomSupplier, vil blive specificeret og meddelt køberen skriftligt.
 8. TelecomSupplier har den ensidige ret til at opsige eller ophæve aftalen eller dele af aftalen med øjeblikkelig virkning og / eller suspendere eller opsige fuldbyrdelsen af sine forpligtelser eller en del af sine forpligtelser som følge af aftalen med øjeblikkelig virkning.
  1. Kunden er ansvarlig for fejlene i forbindelse med en eller flere af deres forpligtelser som følge af at aftalen ikke er opfyldt, i dette tilfælde i tilfælde af en beslutning om fuldstændig udløb af vilkårene i aftalen TelecomSupplier er ikke ansvarlig til køberen;
  2. En anmodning om suspension af betaling eller foreløbig suspension af betalingen fra køberen er blevet indsendt;
  3. En anmodning om købers konkursregistrering er indgivet;
  4. En aflysning og / eller likvidation af køberen, som er juridisk person, er taget;
  5. Kunden er gået bort eller har været under palliativ pleje. Hvis TelecomSupplier allerede har udført (delvis) eller har afholdt omkostninger som omhandlet i artikel 2 eller 3, refunderer de juridiske efterfølgere i tilfælde af køberens død de omkostninger, der påløber på deres vegne i henhold til de generelle juridiske forpligtelser af succession.
  6. En eller flere aktier i køberen er overført til andre end aktionærerne efter aftalens indgåelse
  7. Selskabet, der drives af køberen, overdrages helt eller delvist til en eller flere andre;
  8. TelecomSupplier skylder ikke nogen skader på køberen som følge af aftalens opløsning og suspensionen af forpligtelser i aftalen af de ovennævnte grunde.
 9. Hvis aftalen opsiges, skal de tjenester, som køber har modtaget i forbindelse med aftalens gennemførelse og de dermed forbundne betalingsforpligtelser fra køberen, ikke blive annulleret, medmindre TelecomSupplier misligholder aftalen. De fakturerede omkostninger, der sendes af TelecomSupplier - som følge af tjenester udført før eller ved aftalens afslutning - foretages direkte på tidspunktet for aftalens opløsning og skal derfor straks forfalde.

Artikel 3 - Levering, reduktion og retur

 1. Levering af varer fra TelecomSupplier til køber finder sted på køberens sted og vil kun ske andetsteds, hvis der aftales skriftligt. TelecomSupplier er autoriseret til at levere volumenbestillinger i dele.
 2. Transport, forsendelse, import, eksport, opbevaring og forsikring af varer leveret af TelecomSupplier til køber afholdes af køberen, herunder transport, forsendelse, import, eksport, opbevaring og / eller forsikring, som den er ellers angivet.
 3. Medmindre andet er aftalt, skal levering af varer fra TelecomSupplier ske efter købers betaling i forskud på de skyldige beløb.
 4. TelecomSupplier's leveringsbetingelser er efter bedste kendskab blevet fastslået på baggrund af de modtagne oplysninger fra TelecomSupplier. De er ikke en væsentlig del af aftalen og vil blive respekteret af TelecomSupplier så meget som muligt. TelecomSupplier er ikke ansvarlig i tilfælde af en ubestemt leveringsfrist, hvor dette er blevet erklæret. Kun på grundlag af overskridelse af en angiven leveringsfrist af TelecomSupplier har køberen ikke ret til at opsige aftalen helt eller delvist. Hvis TelecomSupplier forventer at overstige en leveringsfrist, vil TelecomSupplier informere køberen snarest muligt. TelecomSupplier er ikke bundet af leveringsbetingelser, der ikke opfyldes, når disse opstår som følge af omstændigheder, der opstår efter kontrakten er blevet aftalt, og som ikke er kontrolleret af TelecomSupplier.
 5. Køber er forpligtet til at modtage ordrer inden for aftalens aftalte vilkår. Hvis der ikke er angivet en varighedsaftale, er køberen forpligtet til at overdrage alle forretningsmæssige forhold i sagen i mindst 6 uger efter indgåelsen af aftalen.
 6. Levering af forretning via TelecomSupplier er ikke ansvarlig for bestemmelserne i artikel 3, stk. 2 og 5 nedenfor, og for købers risiko fra det tidspunkt, hvor køberen eller en assistent til køberen har kontrol over disse forhold.
 7. Med forbehold af indholdet i artikel 7 er TelecomSupplier ikke forpligtet til at acceptere varer, som køberen har returneret til TelecomSupplier uden forudgående skriftligt samtykke. Godkendelse af varer, der returneres af køberen, indebærer ikke, at TelecomSupplier anerkender årsagen til tilbageleveringen. Ved tilbagelevering til TelecomSupplier af køberen forbliver køberens risiko, og køberen fortsætter med at skylde de aftalte beløb, indtil TelecomSupplier har krediteret køberen for disse forhold. Hvis TelecomSupplier ikke accepterer returneret forretning, er køberen forpligtet til at refundere TelecomSupplier i forbindelse med returnerede forretningsomkostninger.
 8. Varer, der leveres af TelecomSupplier til køberen, som er blevet brugt, behandlet eller leveret til køberen helt eller delvist, anses for at have været i overensstemmelse med aftalen.
 9. Køber kan ikke gøre krav på afvigelser fra TelecomSupplier's produkter eller TelecomSupplier's tilbud, billeder af produkter og / eller prøver, der følger med ved ændring af billeder, billeder af produkter og / eller prøver leveret med tilbuddet.
 10. For alle ordrer tilbyder Telecom Supplier gratis levering inden for EU. Ved levering uden for EU opkræves fragtomkostninger i samråd med køber. Køberen er altid informeret om dette gebyr, inden han bestiller. Store forsendelser eller særlige anmodninger kan også resultere i yderligere fragtomkostninger, køberen vil altid blive informeret før ordren afsættes.
 11. Retur af varer leveret til køberen er mulig, forudsat at varen returneres inden for fem arbejdsdage efter modtagelsen. Ved modtagelse af de returnerede varer af TelecomSupplier betragtes det fakturerede beløb som balancen af midler. Denne saldo trækkes fra udestående fakturaer, eller hvis bank eller online betaling refunderes inden for 5 hverdage.

Artikel 4 - Pris og betaling

 1. Alle priser angivet af TelecomSupplier er eksklusive moms og andre afgifter pålagt af regeringen. TelecomSupplier er ikke bundet af offentliggjorte priser, når tilbud udelukkende foretages til køberen. Andre parter har ikke ret til de angivne priser i et kundeorienteret tilbud.
 2. TelecomSupplier er autoriseret til at justere aftalte priser og priser - med øjeblikkelig virkning - baseret på den gennemsnitlige ændring i prisen på TelecomSupplers levering af varer og / eller tjenester. En justering af aftalte priser og takster påvirker ikke aftalen.
 3. Køber er ansvarlig for administrationsomkostningerne til TelecomSupplier's tilbud som krævet af køberen og accepteret af TelecomSupplier. Hvis der ikke er uforudsete vanskeligheder med at gennemføre aftalen efter aftalens indgåelse, vil de heraf følgende omkostninger blive båret af køberen.
 4. Fakturaer - inklusive proformafakturaer - fra TelecomSupplier skal betales i overensstemmelse med betalingsbetingelserne angivet i tilbuddet ved accept af fakturaen fra TelecomSupplier. Hvis der ikke er angivet en betalingsperiode, skal fakturaen betales senest 30 dage efter fakturadato (udløbsdato).
 5. Virksomheder eller institutioner, der er registreret hos handelskammeret, kan lægge ordrer på kredit. Levering af de bestilte varer finder sted efter test og godkendelse af ordren og køberen af TelecomSupplier.
 6. Fakturering finder sted på leveringsdagen. Betalingsperioden er 30 dage.
 7. Hvis køberens skyld ikke har betalt inden for det aftalte tidsrum, er køber ansvarlig for en forsinkelsesrente på 12% om året med virkning fra den forfaldne forfaldsdato på det udestående beløb. Hvis køberen undlader at betale udestående beløb efter den første påmindelse, er køberen ansvarlig for at betale TelecomSupplier's juridiske omkostninger i og uden for retten - herunder omkostninger til afvikling af behandling - til TelecomSupplier.
 8. TelecomSupplier er bemyndiget til at kræve betalingskrav til køberen - på trods af modstridige krav fra køberen - at dække krav, der ikke opstår som følge af aftalen og krav som følge af køberens uagtsomhed i opfyldelsen af forpligtelser i henhold til aftalen.
 9. Køber har ikke ret til at suspendere betalingsforpligtelser over for TelecomSupplier. Afregning af (betalings) forpligtelser med TelecomSupplier er kun mulig med TelecomSuppliers skriftlige samtykke. Køber har ikke tilladelse til at opsige aftalen med TelecomSupplier, hvis TelecomSupplier er skyldig.
 10. Hvis køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelser over for TelecomSupplier helt eller inden for den krævede betalingsperiode, har TelecomSupplier tilladelse til helt at suspendere og / eller ikke overholde sine forpligtelser over for køberen.
 11. Køber er forpligtet til på den første anmodning fra TelecomSupplier at overholde TelecomSupplers krav som følge af aftalen. Hvis køberen imidlertid ikke overholder og / eller undlader at overholde aftaler til TelecomSupplators krav, er TelecomSupplier autoriseret til fuldt ud at suspendere og / eller overholde sine forpligtelser over for køberen.

Artikel 5 - Opbevaring af ejendom og rettigheder

 1. Alle TelecomSupplier-varer, der leveres til køberen, forbliver hos TelecomSupplier, indtil alle beløb, der skal betales på købers kontrakt for leverede og / eller leverede produkter og / eller tjenester, herunder de i artikel 4, stk. 5, ) ovenfor, er blevet betalt fuldt ud til TelecomSupplier i overensstemmelse med den korrekte gennemførelse af aftalen. Køberen er ikke berettiget til at træffe afgørelse om forhold, der vedrører bevarelse af ejendomsrettigheder, der er nævnt i foregående punktum, og vil informere interessenter - herunder købere i loven - om denne afgørelse.
 2. TelecomSuppliers rettigheder bortset fra ejendomsrettigheder tildeles altid eller overdrages til køberen under suspensionsbetingelser, at de beløb, der skyldes TelecomSupplier - inklusive de beløb, der skal betales i henhold til artikel 4, stk. 5 - og alle restancer, der er skyldige i henhold til aftalen, betales i sin helhed til TelecomSupplier.

 

Artikel 6 - Immaterielle rettigheder

 1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder på alle produkter, der leveres under TelecomSupplier navn gennem og / eller efter aftale med eller af TelecomSupplier (værende: værker - herunder computersoftware, dokumentation, topografier og datafiler - signaturer, opfindelser, tegninger, modeller og andre materialer) er eneste ejendom tilhørende TelecomSupplier eller dets licensgiver (e). Køber har ikke tilladelse til offentligt at se og / eller reproducere og / eller - ellers distribuere - produktioner fremstillet af / eller til TelecomSupplier, som leveres af TelecomSupplier som producent og / eller indehaver heraf. De rettigheder, som TelecomSupplier giver til køberen, herunder rettigheder, der udelukkende er indgået i aftalen, samt eventuelle ikke-eksklusive rettigheder i overensstemmelse med produktet, udløber straks, når brugen af produkterne strider mod TelecomSupplier og / eller dens licensgiver (e), vilkårene i aftalen og / eller disse vilkår og / eller gældende lovbestemmelser. Rettigheder tildelt køberen er ikke ansvarlige for overdragelse uden at påvirke de kontraktmæssige aftaler, der er givet køberen i kontraktens artikel 5, hvor denne overførsel falder uden for det normale salgs- og leveringsforhold til TelecomSupplier-forretningen under normal drift. < / li>
 2. Køber er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen angivelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og den fortrolige karakter af oplysninger, der ejes af TelecomSupplier og / eller leveres af TelecomSupplier.
 3. Køber har ikke lov til at ændre TelecomSupplers produkter eller dem, der er oprettet og / eller fremstillet af TelecomSupplier uden tilladelse fra TelecomSupplier.
 4. Hvis og i det omfang TelecomSupplier leverer eller anden computer software leveres til køber eller tredjeparter, gælder vilkårene for de pågældende tredjeparter for software og andre materialer i stedet for at stille særskilte bestemmelser i disse vilkår og betingelser . Køber accepterer de påtænkte vilkår og betingelser for tredjepart, for hvilke køberen er blevet informeret og kan anmodes fra TelecomSupplier.
 5. Køberen vil kompensere TelecomSupplier for tredjepartsskader baseret på påstanden om, at TelecomSupplier ikke yder tredjeparts immaterielle rettigheder via TelecomSupplier's forpligtelser som følge af disse krav, og at køberen vil opfylde sine forpligtelser til at refundere disse krav, hvis de resulterer i skader på TelecomSupplier.

  Artikel 7 - Garanti

  1. TelecomSupplier garanterer, at leverede varer overholder deres tekniske specifikationer og sikrer, at leverede varer ikke har materielle eller produktionsfejl i mindst 12 måneder efter levering. Denne garanti forpligter TelecomSupplier udelukkende til:
   reparation af fejl eller levering af reservedele - på bekostning af eller på vegne af TelecomSupplier;
   1. erstatning til køber af TelecomSupplier af komponenten eller en del - når fejlen er for stor, og det medfører urimelige omkostninger, eller levering af reservedele af varer fra TelecomSupplier er ikke mulig.
   2. Garantien omhandlet i artikel 7, stk. 1, finder ikke anvendelse på: tilfælde, hvor produktet er blevet brugt eller behandlet forkert, uagtsomt og / eller under unormale omstændigheder ting, der er blevet repareret af andre, vedligeholdt og / eller ændret af andre end af TelecomSupplier; fejl som følge af (eksterne) årsager, der ikke med rimelighed kan tilskrives TelecomSupplier;
   3. TelecomSupplier er ikke ansvarlig for ukorrekt brug og / eller installation / konfiguration af de leverede produkter; Varer, hvoraf hele købsprisen ikke er betalt til TelecomSupplier af køberen eller en afregning, der er aftalt med hensyn til betaling af købsprisen
   4. De varer, der leveres af TelecomSupplier gennem en leverandør, gælder udelukkende for den garanti, som leverandøren har ydet til TelecomSupplier. TelecomSupplier meddeler køberen efter anmodning - indholdet af - en garanti fra leverandøren;
   5. I tilfælde af garanti skal køber hurtigst muligt returnere de relevante varer gratis og i originalemballage til TelecomSupplier, hvis det ikke sker, vil garantierne blive ophævet.
   6. TelecomSupplier er ikke ansvarlig for eventuelle materiale- og produktionsfejl i leverede varer ud over garanti og ansvar ud over denne artikel.
   7. Ved mangler beder vi køberen om at anmode om en RMA (Return With Authorization) fra TelecomSupplier. TelecomSupplier er kun forpligtet til at reparere varerne eller til at levere en erstatningspost.
   8. Hvis fejlen opdages inden for de første 5 hverdage efter levering af TelecomSupplier, kan der gøres en sag for DOA (Dead On Arrival). Køberen skal anmelde denne fejl inden for fem arbejdsdage efter levering, og produktet skal returneres inden for ti arbejdsdage efter levering
  2.  

  Artikel 8 - Ansvar og erstatning

  1. Med forbehold af indholdet i artikel 7 er ansvar og lovbestemte forpligtelser for TelecomSupplier's skader begrænset af, hvad der er fastsat i disse vilkår og betingelser. Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på krav fra køber baseret på uretmæssige krav fra TelecomSupplier. Eventuelle skader på grund af dårlige resultater eller ulovlige handlinger fra TelecomSupplier er begrænset til fakturaværdien.
  2. Tvister vedrørende fortolkning af en aftale eller en tvist mellem TelecomSupplier og køberen vil blive forelagt for retten i Zutphen. Ovennævnte domstol har enekompetence til at behandle tvisten.
  3. På aftaler mellem TelecomSupplier og køber og på disse vilkår gælder nederlandsk lov. Bestemmelserne i Wien-Salgsfortegnelsen (FN's Konvention om International Salg af Varer til Salg) er udelukket.